Etiketler

, , , , , , , ,

A

acem bilafi : Acem pilavı

acemis, ajamίs: Acemi

ade, aten, haiti, xάde: Haydi

adettin, andeti: Adet

adzabis: Acaba

aγά : Ağa

https://onturk.wordpress.com/2011/05/25/kibris-alasya-rumcasindaki-turkce-ve-turkce-yoluyla-girmis-kelimeler/

ağathes: Ağalar

ahamakis, axamάkhis: Ahmak

aγiάzi: Ayaz

aγnadίzo: Anlamak

άxdi: Ahit

ahenga: Ahenk

alai, alayin: Alay

alέmin: Alem

ališverίši: Alışveriş

Allah: Allah

Allah kerim: Allah kerim

amάn: Aman

amaneti: Emanet

ambanozi: Abanoz

ambari, ambarin: Ambar

ananάs: Ananas

άnisos: Anason

άpidos: Abit, kul

ardzıhalin: Arzuhâl

arabάs: Araba

argiles: Nargile

arkadaşi: Arkadaş

artira: Artar

asgerin, askerin, aškάris: Asker

asila: Asıl

asila: Asil

astari, δra: Astar

avάnda: Avanta

avάndajis: Avantaj

ayaris: Ayar (altın veya gümüş ayarı)

ayıbin, aibin, aίbi: Ayıp

B

babutçis: Ayakkabı tamircisi, pabuççu

babutsi, papύča : Pabuç

bahari: Bahar

bahçes, paksέ: Bahçe

bahşişi, pakšiši: Bahşiş

bakıri: Bakır

bakkalis, mbakalin, pakhάlis: Bakkal

baluk bazarin: Balık pazarı

bardaki: Bardak

barmakliki: Parmaklık

barudi, parύti : Barut

basathes: Paşalar

paşalikkin: Paşalık

basdurmas, pasturmάs: Pastırma

baş üsdüne: Baş üstüne

başin: Baş

başithes: Başlar

baterdi, pathirdi: Patırdı

battalios: Battal

battılova: Battal etmek

bayadigos: Bayat

bayrakdaris: Bayraktar

bayraki, pairάkhis, bayrakkin,

bayirakkin: Bayrak

pairάmi: Bayram

bazarin, pazari, pazάri : Pazar

bazareo, pazarliki : Pazarlık

bekaris, pekhyάris: Bekar

bekarliki: Bekarlık

belas, mbelan, pelά: Bela

belathes: Belalar

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ • 103

bereketi: Bereket

perikhiάrdersi: Bereket versin

berenden: Perende

berki, pέrki, berkimu, beklim: Belki

Berudi: Beyrut

Berudkanı: Beyrutlu

beskesin, beskesin: Peşkeş

bettikos: Bet, fena

boğazi: Boğaz

bohcas, bokşa, pokšas: Bohça

boi: Boy

postάni: Bostan

bostanci: Bostancı

boşikos, pόšikos : Boş

boyacis, poγiajis: Boyacı

boyam, poγiά: Boya

bozaro: Bozayım

budi: But

bureka du keyma: Kıymalı börek

bureka du anaris: Norlu börek

burekki, purέkhi: Börek

purύ: Boru

burucis: Borucu

P

pačavύra: Paçavra

pajanάkhis: Bacanak

paji Pazı

paxarikά: Baharat

paxdόnno: Baht

phάi: Pay

paklavάs: Baklava

paksimάδi: Peksimet

phάla: Pala

palazin, phalάzin: Palaz, küçük güvercin

paltacis: Baltacı

paltas: Balta

pάmia: Bamya

pancari, phanjάri: Pancar

pandύfla: Terlik

paras, pharάs: Para

parallίs: Paralı

pathάlikos: Batıl

pathίzo: Batmak

patsas : Paça yemeği

paurίzo: Bağırmak

payldίzo: Bayılmak

peendίzo: Beğenmek

pehlivanis: Pehlivan

phekrίs: Bekri, ayyaş

pelezέkhi: Bilezik

pelledό: Belli

perčέmi: Perçem

perdes: Perde

perpάndis: Berbat

phervάzi: Pervaz

peşkeşi: Peşkeş

peşkiri: Peşkir

peştimali: Peştamal

petmezi: Pekmez

peyxalί: Tek yol, ihtiyaç (bihemal RÖ)

phezevέngis: Pezevenk

pičίmi: Biçim

phίčis: Piç

pilafi, bilafi: Pilav

pilάndza: Plan

pilέ: Bile

phindis: Pinti

poilέ: Böyle

pόlikos: Bol

pulάška: Utanma, (bulaşık RÖ)

phύlli: “pul”

pulύkhi: Kalabalık, bölük

pulumάjin: Kirli, çok pis (bulamaç RÖ)

104 • TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

purguri, purγuri: Bulgur, yarma buğday

purguri pilafi: Bulgur pilavı

phύsi: Pus

phύsulas: Pusula

phύštis: Puşt

C

jάba: (Çok ucuz), caba

cambazis: Cambaz

cami: Cam

camin: Cami

jamύza: Camız

janapέthis: Cenabet

jάnemou: Canım

cebi, jέpi: Cep

jellάri: Kiler, bodrum

ceremes, jeremέ: Cereme,

cesuris: Cesur

jizvέs: Cezve

dzezvethes: Cezveler

ckourtisen: Kurdu

cömertikis: Cömert

cumbuki: Çubuk

cumbuşi, jimbύsi, dzunbuşin: Cümbüş

cüces: Cüce

Ç

dsadari, čadίri: Çadır

tsadirga: Çadırlar

čai: Çay

čakhί: Çakı

čaqkhίli: Çakıl

čakhpίna(is): Çapkın

čakmάki: Çakmak

çakmakcin: Çakmakçı

čalίmya: Çalım

çanta, tsέnda: Çanta

tzarsin: Çarşı

çaruhi, čarίkhi: Çarık

čathάlli: Çatal

çattizma, çattizmos: Çatışma, mani

čathίzo: Çatışmak

čaύšis: Çavuş

čayri: Çayır

çemberi: Çember

çengeli, čengέlli: Çengel

čengίna: Çingene

čičekhi: Çiçek

čiflikί: Çiftlik

čifύdis: Cimri, çıfıt

čirάkhi: Çırak

çobanos: Çoban

çorçoves: Çerçeve

çöha: Çuha

tsuhadari, tsuhadaris: Çuhadar

çurapi: Çorap

čurέkhi: Çörek

čurudέfko: Çürük

čurvάs: Çorba

čuvάlli: Çuval

D

dάdin: Tat

dakhύnia: Takunya

damplάs: Tabla

dangalaki: Dangalak

davadzis: Davacı

dayiandίzo: Dayanmak

dayίs: Dayı

dέfi: Def

defteri, δeftέri: Defter

dellalin, dellάlis: Dellal

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ • 105

depsίzis: Edepsiz

derbedέris: Derbeder

derebeyi: Derebeyi

dέrti: Dertli

δervίsis: Derviş

destέs: Deste, bir kibrit kutusu

deynedίzo: Dinlemek

divani, divάni, divanin: Divan

dolabga, dulάpha, dolapi: Dolap

dolandirigo: Dolandırırım

dolmas, dolmathes, dolmάδes : Dolma

lâhano dolmathes: “Yaprak dolması,

sarma

dondurma: Dondurma

dövlettin: Devlet

δraγumάnos: Tercüman

draxanάs: Tarhana

dulbani: Tülbent

dύli: Tül

dumani: Duman

dunyάs: Dünya

durhciga: Türkçe

duti: Dut

duvάri: Duvar

duzίna: Düzine”

dümbeleki: Dümbelek

dzaki: Ocak

E

eglences, γlέnjέs: Eğlence

eğlencis: Eğlen

ğlendi, γlέndi: Eğlenti, eğlence

ekmek kadayifi: Ekmek kadayıfı

eksikikos, eksίkhi: Eksik

eksίkho(su): Eksik olsun

eldzi: Elçi

elέysa (mu): Öyleyse

esέkhis: Eşek

F

fakhίris: Kahin, düşünür, (Hint fakiri

RÖ)

fanάri: Fener

Farsί: Farsi, Farsça

fέllaxos: Fellah

fellόs: Mantar, tapa

fendzanin, fenjάni, filcani: Fincan

ferejέs: Örtü ,peçe, ferace

fermania: Fermanlar

fermanin, firmani, firmάni: Ferman

fesin, fέsi: Fes

fıstikikon, fustύki: Fıstık

filayettin: Vilayet

fitili, fitίlli, fidilin: Fitil

fόškerdi: Hoş geldin

fukaras, fukarάs: Fakir, fukara

fύli: Çiçek adı, ful

fundύkhi: Fındık

fustάni: Fistan

fušέkhi: Fişek

H

habargamas: haberlerimiz

habaricis: Haberci

habarin, xapάri: Haber

habbin, xάphi: Hap

hadzivadis: Hacivat

hafiyes: Hafiye

xajis: Hacı

hakki, hakkin: Hak

halali, xalάli: Helal

haliamas: Hâllerimiz

halin, xαli: Hâl

106 • TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

xalkάs:Halka, küpe

xallύmi: Hellim

haluvas, xaluvάs: Helva

halvaliki: Helvalık

hamalis, xamάlis: Hamal

hamamcis: Hamamcı

hamami: Hamam

xanjάri: Hançer

xάni: Han

xanύmissa: Hanım

haradzin: Haraç

xarέmi: Harem

xarjillίkhi: Harçlık

harmani, xarmάni: Harman

xarrάmi: Haram

xartučos: Hartuç, kâğıt torba

xarύpi: Keçiboynuzu, harnup

hasnadarin: Hazinedar

hasznen: Hazine

xašίši: Haşhaş

hatas, hattas, xathάs: Hata

xathίri: Hatır

havan: Hava

xavάs: Havadar, havai, zevk (havas RÖ)

xaύza: Havuz

hayirin xaίri: Hayır

hayırlidikos: Hayırlı

hazirin, xazίri: hazır

xaivάni: Hayvan

hazza, xάzi: Haz

xίčin: Hiç

xillέs: Hile

xόjas: Hoca, müezzin

hudzekkianin: Hüccekan

hui, xύi: Huy

xuirlίs: Huylu

huylidigos: Huylanır

huizzissiz: Huysuz

hurmades, xurmάδes: Hurma

xusmέthi: Hizmet

huvardas: Hovarda

İ

imam bayildi: İmambayıldı

imreti: İbret

imrıki, imbrίkhi: İbrik

imrişimi: İbrişim

inatcis, γinačί: İnatçı

inati, yinattin, ğınadin, yğinadin,

γinάdi, xinaέthis: İnat

ίnšalla: İnşaallah

ispάthi: İspat

itaattin: İtaat

G

gabalin: Dinlenmeden çalışmak, gabal

kafέs, kafen: Kahve

kafethes: Kahveler

gafedzin, gefetzis, kafejis: Kahveci

gafenen: Kahvehane

gaimakkamin: Kaymakam

galabalikkia, kalapalίkya: kalabalık

galadobourekko: Sütlü börek

gandilin, kandil: Kandil

garangozi, karakyόzis: Karagöz

γarγάra: Gargara

gargaşalikkin, karkašalίkhi: Kargaşalık

karçi ,karjί: Karşı

karjillίkh: Karşılık

gartçimmu, gartzimmas: Karşımda

gartzilama, karçilamas: Karşılama

kavgacis, kavgajίs: Kavgacı

gavgaes, kavgaes: Kavgalar

gavgan, kavgas, kavγαs: Kavga

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ • 107

gayıkin, gaikin, kayıki, kayίji: Kayık

gayıkka: Kayıklar

gayrettin, kairέti: Gayret

γazόza: Gazoz

gemidzies: gemiciler

gerdanen: Gerdane

giyari: Kıyar

gocagari, kojάgari: Kocakarı

kojάmu: Kocam

godzabaşithes: Hocabaşlar

gonakin, konaki, konadzin, konάjin:

Konak

K

kapάrdizma: Gösteriş yapma, kabarmak

kabbukehayan: Kapıkahyası

kabiles, kapilέs: kabile

kabuli: Kabul

gadayifin, kadeyifi, kadeyίfi: Kadayıf

kadifέs: Kadife

kaδίs: Kadı

kafάsi: Kafes

kάγrin: Kahir

kalayi, kalάyi: Kalay

kalfas: Kalfa

kalύpi: Kalıp

kalupjίs: Kalıpçı

kalpazanis: Kalpazan

kalpigoz: Kalıpçı adam (sahtekâr)

kama: Kama

kamçıki, kamičί : Kamçı

kanati: Kanat

kandakki: Kontak

kantarcis: Kantarcı

kantari, kandάri: Kantar

gappacin, kapakki, kaphάki: Kapak

kapama, kapamάs: Kapama (et yemeği)

kablamάs: Kaplama

kapladizo: Kaplamak

kapάro: Kaparo

karaboya: Karaboya

karamania: Karaman

karάri: karar

karavάna: karavana, leğen

karavani,: Kervan

karkόla: Karyola

kari: Kâr

karpuzi, karpύzi: Karpuz

kartάna: Akıllı kadın

kartάšis: Kardeş

kasabis, kasάpis: Kasap

kasέri: Kaşar

kaskavάlli: Peynir çeşidi

kathάri: Katar

katibis: Katip

kathmέri: Katmer

kavaki, kavάji: Kavak

kavardizo, kaurdίzo: Kavurmak

kavurmas : kavurma

kaύkhos: Kavuk

kavtanaga: Kaptanağa

kayas, kaγiάs: Kaya

kayas: Kahya

kayısi, kayisίKayısı

kayilέs: Gaile

kayίši: Kayış

kaymakki, gaymakkin, kayimάkhi:

Kaymak

gaymakli: Kaymaklı

kayinadίzo: Kaynatmak

kazάkha: Kazak

kazandi: Kazandı

kazani, kazάni: Kazan

kazazis: Kazancı

108 • TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

kazantizma: Kazanırım

kazantizo: Kazanmak

kazmas, kasmάs: Kazma

kebabi: Kebap

keçes: Keçe

kefi, khέfi: Keyif

keflis: Keyifli

kefsizikos: Keyifsiz

kefilin: Kefil

kelin, khέlis: Kel

khellέ: Kelle

khellejίs: Kelleci

kelyazo: Kelleşiyorum

kemeri: Kemer

kendigelέnis: Serseri, kendigelen

khjerathos: Kerata, boynuzlu

khrάžia: Kiraz

kergefi: Gergef

kherxanέs: Kerhane, genelev

kesati: Kesat

kısmettin, khismέthi: Kısmet

kıymas, keymάs: Kıyma

khiάri: Kar

kiasέs: Kase

kielepšέs: Kelepçe

kilίkhi: Kötü durum, kılık”

kilimi, khilίmi: Kilim

khilίnjiros: Kirli

khiofdέri: Köfter, üzüm suyu ve undan

yapılmış şekerleme

khiopέkhis: Köpek

kiöşkin: Köşk

kiracis, khirajis: Kiracı

khirάs: Kira

kitabis, khethάba: Kitap

khiύngi: Künk

khά: Koçan

kolin: Kol

kolokάsi: Kudüs enginarı, kolokas

kornάro: Korna

kovas: Kova

köftes, khioftέs: Köfte

köse: Köse

kuburi: Kubur, boru, tüfek

kudurύ: Kabala

kulάkhi: Kulak

kulauzos, kulaύji: Kılavuz

kulύjia: Kulunç

kulyianderίzo: Kullandırmak

kuphέs: Kubbe

kumarjίs: Kumarcı

kumάri: Kumar

kumaşli: Kumaş

kumuni: Küp

kupha: Kupa

kupέpya: Gubbeza, bir yemek

kunuštizo: Konuşmak

kurabiyes, kurapiyέs: Kurabiye

kurpάji: Kırbaç, kamçı

kurčύni: Kurşun, mermi

kύsuro: Kusur

kurbani: Kurban

kursάros: Korsan

kutί: Kutu

kύjin: Güç

kύthukos: Kütük

kύza: Kuze, desti

khyέškye (mu): Keşk

L

lafazanis, lafazάnis: Lafazan, geveze

laΰmi: Tünel, lağım

lakhirdίn: Lakırtı

laΰdo: Ud

leğeni: Leğen

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ • 109

lekes: Leke

lέšin: Leş

leşa, : Leşler

levέndis: Levent

lokmas, lokmάδes: Lokma

lôkumi, lokhΰmi: Lokum

lΰfa: Lif

luΰί: Luvana, bezelye cinsinden bir

bitki

M

madέmi: Çelik, maden

maγazί: Mağaza

mahallas, maxallάmahallan: Mahalle

mahallebin, maxallepί: Muhallebi

mahsulia, maksulin, maksύli: Mahsul

makaras, makharόs, mbάkaris: Makara

maliέs: Maliye

malin, mάlin: Mal

manάvis: Manav

mandalin: Mandal

mandίli: Mendil

mangali: Mangal

marangόs: Marangoz

marazin, marazi, marάzi: Maraz

marifeti: Marifet

markuci: Marpuç

mάrsapis: Mal sahibi

masgaralikkin: Maskaralık

masrappas, mastraphάs: Maşrapa

mašiά: Maşa

maşala, maşala, mάnšalla: Maşaallah

mataras: Matara

maulύji: Mevlüt

mavi: Mavi

maya: Maya

maymύ: Maymun

mazάji: Küçük oklava

mbeğin, mbέyis: Bey

meclisi: Meclis

medzidia: Mescit

meltemi: Meltem

menekşes: Menekşe

mέngeni: Mengene

meraki, merάkhi: Merak

meraklis, meraklίs, meraklim: Meraklı

mercani: Mercan

merrάs: Mera

mezes, mezέs: Meze

milέthi: Millet

minare, minarέs: Minare

mirasi, mirάsi: Miras

misginissa, miskίnis: Miskin

mizarόlla: Mizan, ölçü

molόxa: Molohiya

muezίnis: Müezzin

muğdaris: Murdar, pis

muhasilağa: Muhasil ağa

muhasilis: Muhasıl

mύxdi: Mühdi, hediye veren

muktaris, muxtarίs: Muhtar

murtatis: mürtet, dönme

musafiris, mušafίris: Misafir

musakkas, musakhάs: Musakka

muşammas: Muşamba

muzuris: Muzır

muzurluki: Muzırlık

mušterίs: Müşteri

müşterinan: Hanım müşteri

N

namazin: Namaz

nami, nάmin: Nam

nazi, nάzi : Naz

110 • TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

nišάni: Nişan

O

oγlάni: Oğlan

oğuri, γύri: Uğur

oğurlis: Uğurlu

vursuzefki: Uğursuzlaşır

oğursizis,ğursuzis, vursuzis, γursύzis :

Uğursuz

vursuzlikkin: Uğursuzluk

okka: Okka

oksa: Yoksa

ondas: Odacı

ormάni: Orman

orόspa: Orospu

R

radzin: Rakı

rάfi: Raf”

rahati, rahattin, raxάthi: Rahat

ramazanin: Ramazan

rasti: Rast

rayiathes: Reaya

reçeli: Reçel

resi: Herse

rešpέris: Rençber, çiftçi

rezilis, rezilin, rezίli: Rezil

ridza: Rica

ridzalin: Rical

ruşveti: Rüşvet

S

sadέ: Sade

safa geldin İsmail ağa: Safa geldin İsmail

Ağa

safi: Saf, temiz

sahani: Sahan

sάji: Sac

saίtha:Avlama, avcılık

sάkhi(mu): Sanki

sakatis, sakhάtis: Sakat

sakatliki: Sakatlık

sali: Sal

samureni: Samurî

sarafis, sarrafin: Sarraf

saray, sarayon, sarayi, sarάi: Saray

saydizo, sayidίzo: Sayamak

sefdahi: Siftah

seferi, seferin, sefέrin: Sefer

sefhda: Sevda

selameti: Selamet

sendύki: Sandık

senduksiz: Sandıkçı

sepetya: Sepet

serγiάni: Gezme, seyran

sevdas, sevdά: Sevda

seyirin, seyίrin: Seyir

siklettin: Sıklet

sinaklίkhia: Silahlık, depo

sinί: Sini

sirobi, sirόphi: Şurup

sisάmi: Susam

skambίli: İskambil

skembέ: İşkembe

smarladizo: Ismarlama

soba: Soba

sobacis: Sobacı

sokadca, sokaki, sokhάki: Sokak

soro: Sürü

surusόyla: Sürüsüyle

sό: Soy

soyimmu: Soyum

soyissu: Senin soyun

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ • 111

sύpašis:Subaşı

stedέ: Dede

surguni, surgunin: Sürgün

surmaya, surmayiά: Sermaye

surύphi: Gurup, gün batımı

sύsta: Susta

suşukko, šusύkhos: Sucuk

suvandza: Sıva, dekor

suvaris: Süvari

Ş

şahini, šaxίnin: Şahin

şali, şalin: Şal

şamatathes: Şamata

şammali: Şamali (Şam tatlısı)

şarti: Şart

şaştizma: Şaşırırım

şaştizo, šasdízo: Şaşmak

šeithάnis: Şeytan

šerrέthis: Şirret”

şiltes: Şilte

šίši: Şiş

šithίn: Çetin

T

tabakhanan: Tabakhane

thabakhέra: Tabaka

thapάnja: Tabanca

tabani: Taban

tahsindaris: Tahsildar

taini: Tayin

takimi: Takım

taktin: Taht

talaturi: Talatur, cacık

talimin: Talim

thamάn: Tamam

thamakhέris: Tamahkar

thamάši: Tamahkar, tamahçı

tambakis: Tabak

tamburas: Tambura

tanidizo, thanedizo: Tanımak

tapsi: Tepsi

tarafi: Taraf

tharίfa: Tarife

tasi: Tas

Tatari, tattaris: Tatar

thάthis: Tat, kekeme”

tava, thavάs: Tava

thavάni: Tavan

thάvli: Tavla

tavşani: Tavşan

tazedigos, thazέdikos: Taze

tebdilin: Tebdil

teli, thέlli : Tel

tellalis: Tellâl

tembeli, thembέlis: Tembel

themperhanάs: Tembelhane, tembel

tembeşiri: Tebeşir

thembίši: Tembih, teklif

themennάs: Temenni

temessukin: Temessük, senet

tenceres, tenzere, thenjerέs: Tencere

thenekhέs: Teneke

tenekecis, thenekhέjίs: Tenekeci

thepsί: Tepsi

therbiέs: Terbiye

teskeres: Tezkere

testes: Testi

thobέ: Tövbe

thόphis, tupiKumaş topu

thophύza: Topuz

torbas: Torba

thorfandά: Turfanda

thόzi: Toz

112 • TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

tufeki, dufέčin : Tüfek

thulύmba: Tulumba

tulumi, thulύmi: Tulum

turlu: “türlü (yemek)

V

vάllahi: Vallahi

valin: Vali

vasίs: Vasi

veresiyέ: Veresiye

veziri: Vezir

viδa: Vida

vύrdulas: Vurdu

Y

yannidsarus: Yeniçeri

yiabrάkyia: Yaprak

yahni, yiaxnί: Yahni

yiaxύdis: Yahudi

yiakhάs: Yaka

yialέli: Yalelli

yiάlla: Yallah

yianά-yianά: Yana yana

yiarάs: Yara

yiάoma: Yağma

yiasάkhin: Yasak

yiasumίn: Yasemin

yoğurdi, yiaύrdi:Yoğurt

yiavάš-yiavάš: Yavaş yavaş

yiavάšis: Yavaş, miskin

yiazίn: Yazı

yielέkho: Yelek

yiέrimo: Yârim

yiύnin: Oyun

yuvarlakiya: Köftecik

Z

zabtigamni: Zapteder

zafdin then don gamnun:

Zapdedemezler

zάftin: Zapt

zάxari: Şeker

zamanin, zamάnyia: Zaman

zaptien, zafdiέs: Zaptiye

zati, zathίn: Zaten

zάvallis: Zavallı

zexίrin: Zehir

zemberέkhi: Zemberek

zembilin, zembίli: Zembil

zerzevάdyia: Zerzevat

zevkin, zέfkin: Zevk

zeybekkithes: Zeybekler

zimbύli: Sümbül

ziyafettin, ziafέthin: Ziyafet

zondanin: zindan

zorbas, zorbάs: Zorba

zόri: Zor

zorin: Zorla

zorlίs: Zorlu

zurnάs: Zurna

Kaynak : turkiyat.selcuk.edu.tr/pdfdergi/s18/ozturk.pdf

Reklamlar