Etiketler

, , , , , , , , , , ,

Urumlar, Türkiye’de çok az tanınan Türk gruplarından biridir.Günümüzde Ukrayna’nın Donetsk bölgesi başta olmak üzere Kazakistan’ın Kentav şehrinde ve Gürcistan’da yaşamaktadırlar.

Urumların kökeni hakkında çok farklı görüşler bulunmaktadır. Bu görüşlerden biri de “Karadeniz’in kuzeyi sürekli olarak Türklerin meskun olduğu bir coğrafyadır. Bu bölgeye İskitler, Hunlar, Sabirler, Hazarlar, Kumanlar, Kıpçaklar, Peçenekler, Tatarlar birbiri peşi sıra yerleşmişler ve birbirleriyle karışmışlardır. Urumlar da Kırım’da yerleşen ve Hristiyanlığı kabul eden Türk asıllı bir gruptur.” şeklindedir.

https://onturk.wordpress.com/2011/05/16/urum-turkleri/

Urumların kökeni hakkında iddia ettiğimiz her iki yaklaşım da Urumları, Oğuzlara dayandırmaktadır.

Toplam nüfusları yüz binin üzerindedir. Urumlar, Ruslar tarafından Greko-Tatar olarak adlandırılmıştır. Bu adlandırmadan dolayı Türk dili lehçe grupları arasında Kıpçak grubuna dahil olduğu düşüncesi hakimdir. Ancak Türk Dili sınıflandırmalarında Urum Türkçesine bugüne kadar yer verilmemiştir.

Bu çalışmada Urum Türkçesinin ses özellikleri incelenmiştir. Dil sınıflandırmalarında, dillerin ses özellikleri sınıflandırmanın dayandığı temel noktalardandır. Urum Türkçesinin ses özellikleri incelendiğinde Oğuz grubu Türk lehçeleri ile alakası görülmüştür.

Çalışmanın neticesinde Urum Türkçesinin Türk Dili sınıflandırmasındaki yeri tespit edilmiştir. Bu çalışmada, Urum Türkçesinin Güney batı (Oğuz) grubuna dahil Türkçelerden biri olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Yrd.Doç.Dr.Osman UYANIK 

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Dipçe : 

Rum kelimesi, bayındır anlamını veren URUM’un sıkıştırılmış şeklidir. Bu adın doğuşunu ve yayılışını görelim:

ÖN-Atalar (-1980)de yani, İstanbul Boğazını geçip, Bizans’tan çok önce, Erenköy’e yerleşmişlerdir.(Erenköy yazıtı-KM)

Bu yerleşme ile siyasal kuruluşa gidilmiş ve sonunda ortaya ASTANBOLIQ=İstanbul(Eis tin polin değil)da

 • · OY-URUM ATIN devleti çıkmıştır. (Türük Bil tarihi –Şine- Usu yazıtı, Moğolistan, 1009, Finliler, 1918 Ramstedt )ve
 • · Heredot (cilt 6 sahife 33) tarafından (-516) olarak verilen tarihte bu devletin tahtına Trakya kralı ÜRÜN BEĞ oturmuştur.( Şine–Usu Yazıtı/ KM)

Rum adının kökeni :

Rum  adının ROMA’dan geldiği iddia edilir. Tarihsel ve bilimsel gerçek şudur :

 • · Etrüskler Roma’nın adını UP-URUM yani, bayındır merkez, bayındır kent olarak kurmuşlar,  bu da zamanla RUUMA’dan, ROMA haline dönüşmüştür.

Ülkemizde URUM adı ise Oy-Urum Atın devletinin devamı hâlinde yaşar :

 • · Dıyâr-ı RUM ,Anadolu;  Bahr-i RUM, Akdeniz ; Arz-er RUM ,Erzurum ;URUM Eli ;
 • · URUM’iye gölü vb…

Bizans öncesinde Ön-Türkçenin varlığı :

 • · (-500) Bizans sikkesi adı verilen sikkenin üstünde Ön-Türkçe Oy Ög Üy(düşünme yeteneği) yazılıdır.
 • · İstanbul ve Trabzon Aya-Sofyalarındaki yazıtlar asla Grekçe okunamamışlardır. Bunların hepsini K.Mirşan Ön-Türkçe okumuştur. Bu da gösteriyor ki, Ortodoks dini önceleri Ön-Türkçe uygulanıyordu.
 • · Bu konuda bir öteki kanıt Bulgaristan’daki PRESLAW yazıtıdır…Kiril harfleriyle fakat Türkçe yazılmışlardır, tarihi (-600)lerdir. Demek ki Balkanlarda da Hristiyanlık Türkçe uygulanıyordu…
 • · Surlar dışındaki “Balık Manastırı”nın mezarlığındaki taşlar Grek alfabesi ile Türkçe yazılmıştır.(Prof.Semavi Eyice)
 • · 1955’te Samatya’da yanan Hagios Konstantinos kilisesi KARAMAN RUMLARI’na aittir. (Prof.S.Eyice)..

Ortodoks olan Türkler :

 • · (+530)lardan başlayarak,  Bulgar Türkleri, Avarlar, Peçenekler, Kıpçaklar ve Uzlar   Anadolu’yu yani  Bizans topraklarını yurt edinmiş olan Türk boylarıdır. Bunlardan kimileri zamanla Ortodoks olmuşlar ve Fener Rum patrikliğine bağlanmışlardır. Fakat, dillerini kaybetmemişlerdir. 1071’de Malazgirt savaşında Alpaslan safına geçmişlerdir.
 • · Bunların içinde Karaman’a yerleşmiş olanlar, RUM sıfatını taşırlar. Bu nedenle onlara Karaman Rumları denmiştir…Demek ki , OY URUM ATIN’ın devamı olacaklardır, devamıdırlar. Dillerini kaybetmemişler, Ortodoks âyinlerini Türkçe yapmış, Türkçe’yi Grek alfabesiyle yazmışlardır.
Haluk TARCAN
Reklamlar